Strona główna » Alimenty Białystok

Alimenty Białystok

 Obowiązek alimentacyjny to konieczność dostarczania środków do utrzymania określonym osobom, które z różnych przyczyn nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie środków niezbędnych do życia. Według polskiego prawa, rodzice mają obowiązek utrzymywania swojego dziecka do czasu uzyskania przez nie pełnoletności lub dłużej, jeśli dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. W sytuacji, gdy rodzic nie ponosi kosztów utrzymania dziecka, sąd może przyznać na dziecko alimenty. W Białymstoku, w naszej Kancelarii Adwokackiej, prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym sprawy z zakresu obowiązku alimentacyjnego oraz inne sprawy cywilne. Kancelaria adwokacka reprezentuje zarówno osoby uprawnione do alimentów, jak i osoby zobowiązane do ich zapłaty.

Zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania sądowego

W ramach prowadzonych spraw przykładamy wagę do zapewnienia zabezpieczenia alimentów na czas trwania postępowania sądowego – osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego może bowiem żądać, aby sąd zabezpieczył jej roszczenie alimentacyjne, przyznając odpowiednią kwotę umożliwiającą zapewnienie środków utrzymania na czas trwania postępowania sądowego, które w przypadku skomplikowanych spraw, może się toczyć latami.

Od czego uzależniona jest wysokość alimentów?

Wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego to nic innego jak potrzeby życia codziennego, związane m.in. z wyżywieniem, ubraniem, leczeniem, utrzymaniem mieszkania. Kwota jest zależna od unikalnych czynników, takich jak miejsce zamieszkania, wiek uprawnionego czy sytuacja ekonomiczno-społeczna. Możliwości zarobkowe zobowiązanego to zarobki i dochody zobowiązanego, które otrzymuje lub powinien otrzymywać przy dołożeniu należytej staranności. Przy ustalaniu wysokości obowiązku alimentacyjnego bierze się także pod uwagę stan majątku osoby zobowiązanej – istnieją sytuacje, w których taka osoba nie pracuje i nie posiada stałego źródła dochodu, ale jej stan majątkowy wskazuje na to, że jest w stanie uiszczać alimenty.

Czym jest obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny to instytucja prawa rodzinnego, mająca zapewnić środki utrzymania członkom rodziny, którzy nie są w stanie własnym siłami zaspokoić swoich podstawowych, usprawiedliwionych potrzeb. Wykonywanie tego obowiązku może polegać na dostarczaniu takim osobom środków pieniężnych albo środków potrzebnych do życia, środków wychowania (takich jak wyżywienie, odzież, mieszkanie itp.). Obowiązek alimentacyjny dotyczy osób, które pozostają w stosunku prawnorodzinnym – powstaje w wyniku urodzenia się w danej rodzinie, zawarcia małżeństwa oraz przysposobienia. Obowiązek alimentacyjny to stosunek wzajemny, co oznacza, że każda osoba uprawniona do otrzymywania alimentów od członka rodziny jest jednocześnie zobowiązana do dostarczenia mu alimentów, jeśli wystąpią odpowiednie przesłanki. Taki obowiązek jest ściśle związany z osobą uprawnionego i zobowiązanego – jeśli jedna z tych osób umrze, obowiązek wygasa.

Jak powstaje obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny powstaje z mocy prawa, nie można się go zrzec, nie jest zależny od woli stron. Ma charakter bezwzględny, spełnia funkcje społeczne, umacniając więzi rodzinne i wzajemną odpowiedzialność względem siebie członków rodziny, zarówno w wymiarze moralnym, jak i ekonomicznym.

Prawo rodzinne przewiduje, że do świadczenia alimentacyjnego są uprawnieni (i zobowiązani) krewni w linii prostej i rodzeństwo, wstępni i zstępni, osoby przysposobione, powinowaci (ojczym i macocha względem pasierba, pasierb względem ojczyma i macochy), małżonkowie. Obowiązek alimentacyjny ma także mężczyzna, którego ojcostwo zostało uprawdopodobnione względem kobiety w ciąży i po urodzeniu przez nią dziecka.

Jakie są przesłanki roszczeń alimentacyjnych?

Aby powstało roszczenie alimentacyjne, sytuacja osoby uprawnionej musi uniemożliwiać jej samodzielne zaspokojenie swoich usprawiedliwionych potrzeb. Osoba zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego musi natomiast mieć możliwości zarobkowe lub majątkowe, aby takie alimenty świadczyć.

Alimenty na rzecz dzieci

Najczęściej słyszy się o alimentach płaconych przez rodziców na rzecz dzieci. Takie alimenty zasądza się zazwyczaj od jednego z małżonków posiadających wspólne małoletnie dzieci po orzeczeniu rozwodu. W wyroku rozwodowym określona jest konkretna wysokość alimentów. Rodzice są zobowiązani świadczyć alimenty na rzecz dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Dopuszczalne są odstępstwa od płacenia alimentów na dziecko pełnoletnie, jeśli byłoby to połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla rodziców, a dziecko te byłoby zdolne do pracy i samodzielnego utrzymania się.

Alimenty na rodziców

Na dzieciach również spoczywa obowiązek alimentacyjny względem rodziców. Takie alimenty przysługują rodzicom, którzy popadli w niedostatek i których dzieci są samodzielne finansowo i posiadają odpowiednie środki. Alimenty zasądzane są na żądanie rodziców.

Na takich samych zasadach powstaje obowiązek między pasierbem a macochą lub ojczymem (jeśli mieli oni udział w wychowaniu pasierba) oraz przysposobionym i przysposabiającym.

Obowiązek alimentacyjny między małżonkami

Istnieje także obowiązek alimentacyjny między małżonkami. W przypadku rozwodu istnieją dwa rodzaje alimentów. Pierwszy z nich to tzw. obowiązek podstawowy, który mówi, że małżonkowi, który popadł w niedostatek, przysługują alimenty od drugiego małżonka, jeśli posiada on odpowiednie środki majątkowe. Drugi to obowiązek pojawiający się w sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków jest wyłącznie winny rozpadu małżeństwa – wtedy małżonkowi niewinnemu przysługują alimenty, niezależnie od tego, czy popadł w niedostatek, musi jedynie udowodnić, że rozwód negatywnie wpłynął na jego stan majątkowy (pogorszyła się jego sytuacja materialna).

Obowiązek alimentacyjny między rodzeństwem

Obowiązek alimentacyjny między rodzeństwem jest ostatnim w kolejności, co oznacza, że powstaje dopiero w sytuacji, gdy osoba uprawniona do alimentów nie ma małżonka ani żyjących wstępnych i zstępnych, lub z różnych powodów nie mogą oni łożyć na jej utrzymanie. Jest to spowodowane tym, iż rodzeństwo często ma własną rodzinę i to o jej potrzeby musi się troszczyć w pierwszej kolejności. Zobowiązany może się uchylić od świadczenia alimentacyjnego na rzecz rodzeństwa, jeśli świadczenie takiego obowiązku byłoby związane z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub jego najbliższej rodziny.

W jakiej postaci mogą być dostarczane świadczenia alimentacyjne?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje, że dostarczenie środków utrzymania ma się dokonać w postaci przekazania określonej kwoty pieniężnej, żywności, odzieży czy innych przedmiotów w naturze – wytyczne Sądu Najwyższego z 1987 r. wskazują, że dopuszczalny jest każdy rodzaj świadczeń alimentacyjnych, tj. w pieniądzu lub w naturze, a wybór powinien być oparty o konkretne okoliczności. Współcześnie alimenty świadczy się najczęściej w postaci renty pieniężnej. Alimenty dostarcza się w większości przypadku w gotówce, w ratach miesięcznych. Uprawniony może dysponować otrzymaną kwotą na zaspokojenie swoich codziennych potrzeb.

Prowadzenie spraw alimentacyjnych

Jedną z wielu dziedzin, którymi zajmuje się nasza Kancelaria Adwokacka, jest prowadzenie spraw alimentacyjnych. Adwokat Marcin Borys specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w sprawach dotyczących obowiązku alimentacyjnego. Porad prawnych adwokat udziela, co do zasady, w kancelarii, jednak wyjątkowych przypadkach możliwe jest również spotkanie poza siedzibą kancelarii. Działalność naszej kancelarii nie zawęża się do obszaru Białegostoku – sprawy prowadzimy na terenie całej Polski. W przypadku spraw toczących się poza miastem Białystok, adwokat dolicza koszty dojazdu.

Reprezentacja interesów stron postępowań alimentacyjnych

Adwokat Marcin Borys reprezentuje zarówno osoby uprawnione do alimentów, jak i osoby zobowiązane do świadczenia alimentacyjnego. Prowadzimy sprawy alimentacyjne między rodzicami a dziećmi, małżonkami, a także między innymi krewnymi.

Kancelaria Adwokacka, w ramach swoich działań, udziela porad prawnych w sprawach o alimenty, prowadzi postępowania sądowe w sprawach o alimenty (m.in. o przyznanie alimentów, ich wysokość, o uchylenie czy wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego). Adwokat Marcin Borys reprezentuje klientów także w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego (takie postępowanie egzekucyjne ma miejsce po uprawomocnieniu się orzeczenia w przedmiocie alimentów, postępowanie egzekucyjne może być także prowadzone po uzyskaniu zabezpieczenia alimentów postanowieniem sądu na czas trwania procesu).

Pomoc adwokata w sprawach o alimenty

W sprawach o alimenty pomoc adwokata bywa bardzo istotna – zazwyczaj między stronami powstaje bowiem sytuacja konfliktowa, osoba uprawniona chce uzyskać jak najwyższe alimenty, natomiast osoba zobowiązana dąży do tego, by wysokość alimentów była jak najniższa. Adwokat jest w stanie wyjaśnić wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące sprawy. Koszt prowadzenia sprawy o alimenty ustalany jest indywidualnie z klientem i zależy od jej zawiłości, planowanych działań, a także wysokości dochodzonego roszczenia.

 Przed wizytą w kancelarii prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu konsultacji prawnej. Podczas rozmowy przekazane zostaną informacje m.in. na temat niezbędnych dokumentów, które klient powinien przynieść ze sobą na spotkanie tak, aby pomoc prawna mogła zostać udzielona w sposób sprawny i rzetelny.

Adres kancelarii

Hetmańska 25, 15-727 Białystok

Godziny otwarcia

Poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00