Decyzje administracyjne wydawane są przez organy administracji publicznej w celu rozstrzygnięcia indywidualnych spraw obywateli. W sytuacji, gdy strona nie zgadza się z treścią decyzji, przysługuje jej prawo do złożenia odwołania. Procedura odwoławcza ma na celu umożliwienie stronie wykazania, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa lub nie uwzględniając istotnych okoliczności faktycznych. O czym warto pamiętać?

Jak odwołać się od decyzji skarbowej lub administracyjnej?

Decyzje skarbowe dotyczą spraw związanych z opodatkowaniem, takich jak ustalenie wysokości podatku, odsetek czy kar. Podobnie jak w przypadku decyzji administracyjnych, stronom przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji skarbowej. Procedura ta jest uregulowana w Ordynacji podatkowej i obejmuje zarówno decyzje organów podatkowych, jak i organów kontroli skarbowej. W przypadku odwołań od decyzji skarbowych termin na złożenie odwołania wynosi również 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach istnieją dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, aby odwołanie mogło zostać rozpatrzone – na przykład konieczność wpłacenia zabezpieczenia na poczet ewentualnych należności.

Jakie są korzyści ze skorzystania z pomocy prawnej?

W procesie odwoławczym warto skorzystać z pomocy prawnika bądź doradcy podatkowego, który może ocenić szanse powodzenia odwołania oraz pomóc w przygotowaniu odpowiedniej argumentacji. Profesjonalna pomoc prawna w Białymstoku pozwala uniknąć błędów formalnych oraz merytorycznych, które mogłyby prowadzić do odrzucenia odwołania. Ponadto prawnik może reprezentować stronę przed organem administracyjnym lub sądem administracyjnym, co może zwiększyć szanse na korzystne rozstrzygnięcie sprawy. W sytuacji, gdy strona nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w ramach poradnictwa obywatelskiego lub uzyskania prawa do nieodpłatnego uczestnictwa w postępowaniu sądowym.