Polskie prawo wyróżnia dwa rodzaje majątków: wspólny i osobisty nazywany często odrębnym. Majątek wspólny stanowią co do zasady wszystkie dobra nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Majątek odrębny natomiast to dobra nabyte przez każdego z małżonków przed zawarciem małżeństwa oraz po jego rozwiązaniu. Na majątek osobisty składają się też dobra odziedziczone przez poszczególnych małżonków bądź otrzymane w darowiźnie.

Podział majątku wspólnego

Podstawowa reguła podziału majątku wspólnego mówi, że odbywa się on według zasady że udziały byłych małżonków w dzielonym majątku są równe. Możliwe jest ustalenie nierównych udziałów małżonków, ale tylko w sytuacji kiedy przyczyniali się oni do powstania tego majątku w rożnym stopniu.

Częste są sytuacje komiczności rozliczenia przy podziale majątku wspólnego, przepływów pomiędzy poszczególnymi majątkami. Rozliczane są zarówno nakłady z majtków osobistych na majątek wspólny, jaki i odwrotnie, z majątku wspólnego na majątki osobiste. W praktyce okazuje się często, że ustalenie składu majątku a dalej sposobu podziału tego majątku jest bardzo trudne.

Majątek osobisty to odrębna własność każdego z małżonków i nie podlega on podziałowi po ustaniu małżeństwa.

Porozumienie między małżonkami a rola sądu

Podział majątku może być dokonany w porozumieniu między małżonkami bez udziału sądu. Jeśli jednak nie jest to możliwe, należy zwrócić się do sądu, który podejmie decyzję w tej sprawie.

Wsparcie prawnika

Podział majątku po rozwodzie jest procesem skomplikowanym i wymagającym dużej wiedzy prawniczej. Warto więc, zwłaszcza w przypadku dużego majątku lub braku porozumienia między stronami, skorzystać z pomocy prawnika, np. z Białegostoku, który pomoże ustalić prawa i obowiązki każdego z małżonków oraz pomoże ustalić sprawiedliwy sposób podziału majątku.