Klauzula informacyjna RODO

 

 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informuję, że Kancelaria Adwokacka Marcin Borys przetwarza między innymi dane osobowe kentów Kancelarii zgłaszających się w celu uzyskania pomocy prawnej, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy świadczeniu takich usług na rzecz klientów Kancelarii.

Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Adwokacka Marcin Borys, ul. Hetmańska 25, 15-727 Białystok.

Z administratorem można skontaktować się:
a) telefonicznie: +48 85 307 87 77
b) pod adresem e-mail: marcinborys@post.pl
c) w siedzibie Kancelarii: ul Hetmańska 25; 15-727 Białystok

Informujemy, że dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to konieczne do:
1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
1. imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia,
2. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania,
3. dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej -konieczne dla realizacji świadczonych usług,
4. dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej,
5. dane dotyczące stanu cywilnego – konieczne dla realizacji świadczonych usług.
Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, których nie można zakwalifikować do powyższych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

Odbiorcami danych mogą być:
1. współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze, inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych,
2. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
3. podmioty świadczące usługi:
1. – informatyczne i teleinformatyczne;
2. – księgowo- finansowe i płatnicze;
3. – audytorskie i kontrolne;
4. – windykacyjne;
5. – niszczenia dokumentów;
6. – pocztowe oraz kurierskie

Kancelaria nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Kancelaria przechowuje dane przez okres:
a) dane pozyskane w celu wykonania umowy – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;
c) w celu wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Osoby, których dane dotyczą, w związku z ich przetwarzaniem ma prawo do:
1. dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia,
2. żądania ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;
3. do przenoszenia danych osobowych, które zostały przekazane Kancelarii, jednak wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, nadrzędne wobec podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
6. o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 1 i 3, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z kancelarią. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Kancelarię Adwokacką Marcin Borys w celu udzielenia mi pomocy prawnej i potwierdzam odbiór informacji.