Sprawy karne

Prawo karne to jedna z najbardziej skomplikowanych dziedzin polskiego prawa – szczególnie dla osoby, która na co dzień nie ma z prawem do czynienia, dla której ustawy i kodeksy napisane są niezrozumiałym językiem. Język ten bez trudu rozumieją prawnicy, co więcej, bez trudu potrafią go przetłumaczyć na bardziej przystępny. Pomoc adwokata staje się więc nieodzowna w przypadku różnego rodzaju konfliktów z prawem – szczególnie zaś w sprawach karnych.

Kancelaria Adwokacka Marcina Borysa prowadzi kompleksową obsługę spraw karnych, karnoskarbowych i wykroczeniowych, spraw nieletnich i narkotykowych. Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną na etapie postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego, a po wydaniu wyroku udziela pomocy przy postępowaniu wykonawczym i egzekucyjnym. Adwokat Marcin Borys występuje jako obrońca osób podejrzanych o popełniane przestępstw, jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych przestępstwem lub jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych.

Kancelaria Adwokacka adwokat Marcin Borys zapewnia pomoc z zakresu prawa karnego przez całą dobę. Oznacza to, iż w nagłym przypadku zawsze istnieje możliwość kontaktu telefonicznego i umówienia się na spotkanie – nie można bowiem zaplanować, kiedy będzie nam potrzebna niezbędna pomoc prawna.

Pomoc adwokata, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, przed prokuraturą, policją, organami postępowania skarbowego, jak i w postępowaniu przed sądem, ma kolosalne znaczenie dla obrony interesów uczestników postępowania karnego.

Adwokat zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od klienta. Jest to potocznie zwana tajemnica adwokacka. Prawo karne w praktyce wyklucza możliwość uchylenia tej tajemnicy.

Udział adwokata jako obrońcy w sprawach karnych już na wstępnym etapie postępowania ma kluczowe znaczenie dla realizacji prawa do obrony podejrzanego. Pierwsze przesłuchanie podejrzanego przez policję, prokuratora czy inne uprawnione organy najczęściej decyduje o dalszym toku postępowania.

Prawo karne gwarantuje udział adwokata już w pierwszych czynnościach postępowania. Brak pomocy kancelarii adwokackiej w sprawach karnych prowadzi często do pochopnych decyzji i nieodwracalnych, negatywnych skutków. Fakt naruszenia norm prawa karnego nie zawsze oznacza winę sprawcy. W sytuacjach, kiedy wina klienta budzi wątpliwości, nieznajomość prawa karnego i specyfiki spraw karnych bardzo często skutkuje przedwczesnym przyznaniem się do winy osób, którym zarzucono przestępstwo czy wykroczenie. Pozbawieni pomocy adwokata podejrzani nader często godzą się na na zbyt surową karę zaproponowaną już na pierwszym przesłuchaniu w ramach możliwości dobrowolnego podania się karze. Adwokat obecny podczas przesłuchania, szczególnie bezpośrednio po zatrzymaniu, gwarantuje niezbędną pomoc prawną. Adwokat szczegółowo wyjaśni treść stawianych zarzutów, formułowanych trudnym językiem prawa karnego. Pomoc kancelarii adwokackiej zabezpieczy przed nierozważnymi zachowaniami podczas wszystkich czynności postępowania. Adwokat zapewni podjęcie najlepszych decyzji co do linii obrony. Adwokat umożliwi najkorzystniejsze zakończenie sprawy w przypadku zgody na uregulowane przez prawo karne dobrowolne poddanie się karze.

Kancelaria adwokacka świadczy skuteczną pomoc w zakresie stosowania środków zapobiegawczych, tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego czy dozoru policji. Pomoc adwokata niejednokrotnie pozwoliła uniknąć zastosowania najsurowszego z przewidzianych przez prawo karne – tymczasowego aresztowania.

Prawo karne to również prawo karne skarbowe. Kancelaria Adwokacka reprezentuje klientów w postępowaniu przygotowawczym przed urzędami skarbowymi, urzędami celno- skarbowymi, Strażą Graniczną, Policją i prokuratorem, oraz w postępowaniu sądowym. W sprawach karnych skarbowych, ze względu na wyjątkowo skomplikowany charakter przepisów podatkowych, szczególnie potrzebna jest pomoc kancelarii adwokackiej. Analiza podstaw odpowiedzialności, a zwłaszcza świadomości podejrzanych co do ciążących na nich obowiązków podatkowych, pozwala na skuteczną realizacje prawa do obrony. Prawo karne skarbowe przewiduje szereg instytucji pozwalających na zminimalizowanie skutków popełnionych wykroczeń czy przestępstw skarbowych. Kancelaria szczegółowo przeanalizuje materiał sprawy pod kontem zastosowania.

Prawo karne reguluje też postępowanie w sprawach nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych. Adwokat jako obrońca nieletnich albo jako pełnomocnik rodziców reprezentuje ich w toku całego postępowania przed Sądem Rodzinnym. W przypadku rzeczywistego popełnienia czynu karalnego, udział adwokata gwarantuje zastosowanie w toku postępowania środków wychowawczych adekwatnych do stopnia winy małoletniego.

Sprawy karne to nie tylko obrona podejrzanych. Pomoc prawna niezbędna jest również innym uczestnikom postępowania karnego. Kancelaria adwokacka adwokat Marcin Borys zapewnia pomoc wszystkim jego uczestnikom.

Kancelaria adwokacka reprezentuje interesy osób pokrzywdzonych którym prawo karne gwarantuje udział w postępowaniu. Prawo karne wymaga jednak złożenia odpowiednich wniosków warunkujących dopuszczenie pokrzywdzonego do udziału w postępowaniu. Kancelaria zadba o dopełnienie tych obowiązków.

Co niezwykle istotne prawo karne umożliwia, już w trakcie postępowania karnego, dochodzenie odszkodowań od sprawców przestępstw także na zasadach prawa cywilnego. Kancelaria adwokacka zapewnia uzyskanie najwyższych odszkodowań dopuszczonych przez prawo karne. Adwokat zweryfikuje prawidłowość ustaleń co do realnie poniesionej szkody. Adwokat reprezentujący pokrzywdzonych zapewni właściwe zebranie dowodów niezbędnych do rozstrzygnięcia o żądaniach finansowych w procesie karnym. Prawo karne dopuszcza udział pełnomocników w weryfikacji opinii biegłych czy zeznań świadków.

Pomoc adwokata jest potrzebna we wszystkich sprawach, nie tylko tych kończących się przed sądem, w przypadku spraw karnych staje się ona jednak niezbędna. Warto z takiej pomocy skorzystać, by osiągnąć jak najkorzystniejszy wynik postępowania. Sprawy karne są na tyle skomplikowane, że próba samodzielnego rozwiązania konfliktu z prawem może się zakończyć niekorzystnie, konsultacja z prawnikiem jest w tym przypadku sposobem na nieco bardziej pozytywne rozwiązanie problemu.

Należy pamiętać, że adwokat nie będzie oceniać swoich klientów ani potępiać ich zachowania, jest po to, by pomóc. Jego specjalistyczna wiedza i doświadczenie mogą przynieść jedynie korzyść, wytłumaczy on wszelkie niuanse prawa i sprawi, że klient nie będzie czuł się zagubiony. Prawnika wiąże tajemnica adwokacka, dlatego zgłaszający się do naszej Kancelarii klient może być pewien, że wszystko, co zostanie powiedziane za zamkniętymi drzwiami, nie opuści gabinetu.

Adwokat Marcin Borys w swojej karierze prowadzi wiele spraw z zakresu prawa karnego, posiada więc doświadczenie w postępowaniu karnym, które różni się znacząco od innych postępowań, szczególnie najbardziej powszechnego postępowania cywilnego.

Kancelaria Adwokacka Marcin Borys, swoją siedzibę ma na terenie miasta Białystok. Kancelaria jednak świadczy pomoc prawną w całej Polsce. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego i poprzez wiadomość e-mail w celu umówienia się na spotkanie w kancelarii znajdującej się przy jednej z najpopularniejszych ulic w mieście, ul. Hetmańskiej.

Instytucje na teranie miasta Białystok, przed którymi Kancelaria Adwokacka najczęściej świadczy pomoc:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku; ul, Mickiewicza 5, 15-950 Białystok

Sąd Okręgowy w Białymstoku; ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok

Sąd Rejonowy w Białymstoku; ul. Mickiewicza 103, 15-50 Białystok

Prokuratura Regionalna w Białymstoku ul. Włókiennicza 32, 15–464 Białystok,

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku ul Kilińskiego 14, 15-950 Białystok

Prokuratura Rejonowa w Białymstoku ul. Mickiewicza 103; 15-950 Białystok

Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku; al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8; 15-111 Białystok

oraz sądy, prokuratury i inne instytucje na terenie całego kraju.

Zapraszamy do kontaktu.