Strona główna » Sprawy karne

Sprawy karne

 

Prawo karne to jedna z najbardziej skomplikowanych dziedzin polskiego prawa – szczególnie dla osoby, która na co dzień nie ma z prawem do czynienia, dla której ustawy i kodeksy napisane są niezrozumiałym językiem. Język ten bez trudu rozumieją prawnicy, co więcej, bez trudu potrafią go przetłumaczyć na bardziej przystępny. Pomoc adwokata staje się więc nieodzowna w przypadku różnego rodzaju konfliktów z prawem – szczególnie zaś w sprawach karnych.

 

Prawo karne – Białystok

Zajmujemy się złożoną materią, jaką obejmuje prawo karne. W Białymstoku, w naszej Kancelarii Adwokackiej, prowadzimy kompleksową obsługę spraw karnych, karnoskarbowych i wykroczeniowych. Świadczymy pomoc prawną w postępowaniach dotyczących przestępstw nieletnich, narkotykowych, a także korupcyjnych. Zapewniamy również wsparcie prawne w zakresie spraw, należących do innych dziedzin prawa, dotyczących np. upadłości konsumenckiej, czy dziedziczenia. Opierając się na przepisach prawa oraz doświadczeniu zawodowym, zgromadzonym w ramach praktyki prawa karnego, udzielamy klientom pomocy prawnej na każdym etapie procesu karnego.

 

W jakim zakresie udzielamy pomocy prawnej w sprawach karnych?

Kancelaria adwokacka udziela pomocy prawnej na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, a po wydaniu wyroku, również wykonawczego oraz egzekucyjnego. Adwokat Marcin Borys występuje jako obrońca osób podejrzanych o popełniane przestępstw, jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych przestępstwem lub jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia pomoc z zakresu prawa karnego przez całą dobę. Oznacza to, iż w nagłym przypadku zawsze istnieje możliwość kontaktu telefonicznego i umówienia się na spotkanie.

 

Pomoc adwokata w sprawach karnych

Pomoc adwokata w sprawach karnych, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, przed prokuraturą, policją, organami postępowania skarbowego, jak i w postępowaniu przed sądem, ma kolosalne znaczenie dla obrony interesów uczestników postępowania.

Adwokat zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od klienta. Jest to potocznie zwana tajemnica adwokacka.

 

Udział adwokata jako obrońcy w sprawach karnych

Udział adwokata jako obrońcy w sprawach karnych już na wstępnym etapie postępowania ma kluczowe znaczenie dla realizacji prawa do obrony podejrzanego. Pierwsze przesłuchanie podejrzanego przez policję, prokuratora czy inne uprawnione organy najczęściej decyduje o dalszym toku postępowania. Prawo karne umożliwia udział adwokata już w pierwszych czynnościach postępowania. Fakt naruszenia norm prawa karnego nie zawsze oznacza winę sprawcy. Pozbawieni pomocy adwokata podejrzani nader często godzą się na zbyt surową karę, zaproponowaną już na pierwszym przesłuchaniu w ramach możliwości dobrowolnego podania się karze.

 

Obecność adwokata podczas przesłuchania w sprawie karnej

Adwokat, obecny podczas przesłuchania w sprawie karnej, świadczy niezbędną pomoc prawną, m.in. szczegółowo wyjaśnia treść stawianych zarzutów, formułowanych trudnym językiem prawnym. Adwokat udziela wsparcia prawnego w celu podjęcia przez klienta rozważnych, zgodnych z przepisami prawa decyzji co do linii obrony.

 

Pomoc w zakresie stosowania środków prawnych w sprawach karnych

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc w zakresie stosowania środków prawnych w sprawach karnych, w tym środków zapobiegawczych, tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego czy dozoru policji. Pomoc adwokata polega również na udzielaniu klientom wsparcia formalnego w zakresie sporządzania środków zaskarżenia, a także aktów oskarżenia.

 

Prawo karne skarbowe

Prawo karne to również prawo karne skarbowe. Kancelaria Adwokacka reprezentuje klientów w postępowaniu przygotowawczym przed urzędami skarbowymi, urzędami celno- skarbowymi, Strażą Graniczną, Policją i prokuratorem, oraz w postępowaniu sądowym. W sprawach karnych skarbowych, ze względu na wyjątkowo skomplikowany charakter przepisów podatkowych, wsparciem jest udział kancelarii adwokackiej. Analiza podstaw odpowiedzialności, a zwłaszcza świadomości podejrzanych, co do ciążących na nich obowiązków podatkowych, podejmowana jest w celu realizacji prawa do obrony. Prawo karne skarbowe przewiduje szereg instytucji pozwalających na zminimalizowanie skutków popełnionych wykroczeń czy przestępstw skarbowych. Kancelaria szczegółowo analizuje materiał dowodowy pod kątem możliwości ich zastosowania.

 

Postępowanie w sprawach nieletnich

Prawo karne reguluje też postępowanie w sprawach nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych. Adwokat jako obrońca nieletnich albo jako pełnomocnik rodziców reprezentuje ich w toku całego postępowania przed Sądem Rodzinnym. W przypadku rzeczywistego popełnienia czynu karalnego adwokat dąży do zastosowania w toku postępowania środków wychowawczych adekwatnych do stopnia winy małoletniego.

Sprawy karne to nie tylko obrona podejrzanych. Pomoc prawna niezbędna jest również innym uczestnikom postępowania karnego. Kancelaria adwokacka adwokat Marcin Borys zapewnia pomoc wszystkim jego uczestnikom.

 

Reprezentowanie interesów pokrzywdzonych w sprawach karnych

Kancelaria adwokacka reprezentuje interesy pokrzywdzonych w sprawach karnych. Prawo karne wymaga jednak złożenia odpowiednich wniosków, warunkujących dopuszczenie pokrzywdzonego do udziału w postępowaniu. Kancelaria dba o dopełnienie tych obowiązków. Co niezwykle istotne prawo umożliwia, już w trakcie postępowania karnego, dochodzenie odszkodowań od sprawców przestępstw w postępowaniu cywilnym. Kancelaria Adwokacka zweryfikuje ustalenia co do realnie poniesionej szkody. Adwokat reprezentujący pokrzywdzonych zapewni należyte zebranie dowodów, niezbędnych do rozstrzygnięcia o żądaniach finansowych w procesie karnym. Prawo karne dopuszcza udział pełnomocników w weryfikacji opinii biegłych czy zeznań świadków.

 

Konsultacja z prawnikiem w sprawie karnej

Sprawy karne są na tyle skomplikowane, że próba samodzielnego rozwiązania konfliktu z prawem może mieć różny wynik. Konsultacja z prawnikiem w sprawie karnej daje stronie szansę na zrozumienie jej praw i obowiązków, dzięki czemu klient nie będzie czuł się zagubiony. Adwokat Marcin Borys działa w procesie karnym jako obrońca z wyboru, jak i obrońca z urzędu. W ramach świadczonej pomocy prawnej w sprawach karnych bierze udział w rozprawach, składa oświadczenia i wnioski, wnosi środki zaskarżenia.

 

Reprezentacja klientów w sprawach karnych

Adwokat Marcin Borys w swojej karierze reprezentował wielu klientów w sprawach karnych, posiada więc doświadczenie w obszarze procesu karnego, który różni się znacząco od innych postępowań. Kancelaria Adwokacka Marcin Borys ma siedzibę na terenie miasta Białystok, jednak świadczymy pomoc prawną w całej Polsce. Zajmujemy się reprezentacją klientów w sprawach karnych, jak również w postępowaniach z innych dziedzin prawa, zgodnie z właściwymi im regulacjami, m.in. w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, czy konsumenckiego. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego i poprzez wiadomość e-mail w celu umówienia się na spotkanie w naszej kancelarii, która mieści się przy ulicy Hetmańskiej.

 

Instytucje na terenie miasta Białystok, przed którymi Kancelaria Adwokacka najczęściej świadczy pomoc:

  • Sąd Apelacyjny w Białymstoku; ul, Mickiewicza 5, 15-950 Białystok,
  • Sąd Okręgowy w Białymstoku; ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok,
  • Sąd Rejonowy w Białymstoku; ul. Mickiewicza 103, 15-50 Białystok,
  • Prokuratura Regionalna w Białymstoku ul. Włókiennicza 32, 15-464 Białystok,
  • Prokuratura Okręgowa w Białymstoku ul Kilińskiego 14, 15-950 Białystok,
  • Prokuratura Rejonowa w Białymstoku ul. Mickiewicza 103; 15-950 Białystok,
  • Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku; al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8; 15-111 Białystok,
  • sądy, prokuratury i inne instytucje na terenie całego kraju.

Adres kancelarii

Hetmańska 25, 15-727 Białystok

Godziny otwarcia

Poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00