Strona główna » Rozwód

Rozwody – Białystok

 

Starannie przygotowanej, indywidualnej strategii postępowania, wymagają rozwody. W Białymstoku, w naszej kancelarii, zapewniamy zaangażowanie i wsparcie prawne na każdym etapie sprawy rozwodowej. Rozwód to instytucja prawna pozwalająca na rozwiązanie małżeństwa za życia małżonków – uzyskanie rozwodu skutkuje więc ustaniem małżeństwa.

Rozwody to rodzaj spraw sądowych, w których adwokat udziela klientowi wsparcia prawnego nie tylko w przypadku konfliktu między małżonkami. Udział adwokata w sprawie rozwodowej może znacząco przyczynić się do skrócenia przebiegu postępowania sądowego. Adwokat odpowie na wszelkie pytania i rozwieje wątpliwości klienta, pomoże w skompletowaniu niezbędnych dokumentów i wyjaśni wszystkie kwestie, istotne dla postępowania rozwodowego.

Adwokat od rozwodów

Adwokat od rozwodów starannie przeanalizuje stan faktyczny i dopasuje taktykę procesową do sytuacji konkretnego klienta. Adwokat Marcin Borys prowadzi sprawy na terenie całej Polski, nie tylko w mieście Białystok, gdzie znajduje się siedziba kancelarii. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta, a w pilnych sprawach umożliwiamy również, po wcześniejszym tego ustaleniu, spotkania poza siedzibą kancelarii lub poza godzinami pracy kancelarii. Adwokat Marcin Borys prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym między innymi sprawy rozwodowe. Kancelaria Adwokacka Marcin Borys oferuje porady prawne, sporządzanie pozwów i opinii prawnych, prowadzenie spraw rozwodowych, udział w postępowaniu mediacyjnym czy udział w negocjacjach między małżonkami. Adwokat Marcin Borys ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych, a także innych spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Pozew rozwodowy – adwokat

Adwokat, na podstawie pełnomocnictwa procesowego, sporządzi pozew rozwodowy, a także wniesie go do właściwego Sądu Okręgowego. Aby orzeczenie rozwodu było możliwe, musi wystąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, brak między współmałżonkami wszelkich więzi (fizycznych, psychicznych, gospodarczych). Adwokat zapewni klientowi reprezentację przed sądem. Sąd w sprawie rozwodowej, po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy i zbadaniu przesłanek, orzeka o rozwodzie lub oddala powództwo.

Mediacje w sprawach rozwodowych

W toku sprawy rozwodowej sąd może skierować strony do mediacji, jeśli uzna, że istnieje szansa na utrzymanie małżeństwa. Taka mediacja odbywa się przed niezależnym mediatorem, który zostaje wskazany przez strony lub wyznaczony przez sąd. Postępowanie mediacyjne jest dobrowolne. Mediacja jest również poufna, co oznacza, że Sąd informowany jest wyłącznie o podjętych przez strony ustaleniach. Adwokat Marin Borys bierze udział w mediacjach w sprawach rozwodowych. Mediacje podejmowane są również w celu ustalenia przez małżonków istotnych kwestii, dotyczących np. kontaktów rodzica z dzieckiem, kwoty alimentów, podziału majątku. Sporządzenie i złożenie w sądzie ugody mediacyjnej może spowodować znaczne przyspieszenie postępowania rozwodowego.

Sprawy o podział majątku

Adwokat Marcin Borys prowadzi również sprawy o podział majątku. Rozwód powoduje automatyczne ustanie ustawowej wspólności majątkowej małżonków – podział majątku w wyroku rozwodowym następuje na wniosek jednego z małżonków. Orzeczenie o rozwodzie jest skuteczne erga omnes – od dnia uprawomocnienia się orzeczenia ustaje małżeństwo, a małżonkowie stają się osobami stanu wolnego. Mogą zawrzeć nowe małżeństwo, a jeśli zmienili nazwisko na nazwisko współmałżonka, mogą wrócić do nazwiska poprzedniego.

Doradztwo prawne w sprawach rozwodowych

Nasza kancelaria zapewnia doradztwo prawne w sprawach rozwodowych. Ze względu na ich złożoną materię pomoc adwokata to szansa na uniknięcie w postępowaniu rozwodowym błędów, wynikających z niewiedzy i braku doświadczenia. Poza orzeczeniem rozwodu w wyroku znajdują się także inne rozstrzygnięcia – obowiązkowo, z urzędu, o tym, kto ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego, jeśli nie żądano wydania wyroku bez orzekania o winie za rozkład pożycia, a także, jeśli rozwodzący się małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, o władzy rodzicielskiej nad nimi, kontaktach i alimentach oraz, jeśli jest to niezbędne, o sposobie czasowego korzystania ze wspólnego mieszkania. Na żądanie jednego z małżonków sąd może także orzec o eksmisji współmałżonka, o podziale majątku wspólnego oraz o alimentach na rzecz jednego z małżonków, a na zgodny wniosek obydwu stron – sąd może dokonać podziału wspólnego majątku małżonków.

Orzeczenie o winie w sprawie rozwodowej

Orzeczenie o winie w sprawie rozwodowej jest istotne, ponieważ może mieć wpływ na dalsze rozstrzygnięcia (takie jak ustalenie alimentów na rzecz jednego z małżonków), a nawet na samo orzeczenie rozwodu. Tę kwestię rozstrzyga się tylko w wyroku rozwodowym – nie można do niej wrócić później. Sąd może orzec o winie jednego z małżonków lub obydwojga. Małżonkowie mogą również zgodnie żądać zaniechania ustalenia winy rozkładu pożycia małżeńskiego i taki wniosek jest dla sądu orzekającego rozwód wiążący.

Kiedy wymagana jest zgoda małżonka na rozwód?

W sytuacji, gdy pozew o rozwód złoży małżonek wyłącznie winny, a drugi z małżonków nie ponosi żadnej winy za rozkład pożycia, sąd może nie orzec rozwodu. Rozwód może zostać orzeczony jedynie w sytuacji, gdy małżonek nieponoszący winy wyrazi zgodę na rozwód. Taka zgoda musi istnieć w chwili wyrokowania – jeżeli zostanie złożona wcześniej, a potem cofnięta, to rozwód nie może zostać orzeczony. Rozwód w przypadku żądania go przez małżonka wyłącznie winnego jest również możliwy, jeśli sąd uzna, że w konkretnych okolicznościach odmowa jego orzeczenie będzie sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Oddalenie przez sąd powództwa o rozwód

Sąd wydaje orzeczenie oddalające powództwo, jeżeli nie została spełniona przesłanka rozwodu – trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego – lub gdy takie orzeczenie byłoby niekorzystne ze względu na dobro wspólnych małoletnich dzieci lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Małżonkowie nie mogą wnieść kolejnego pozwu opartego na tych samych okolicznościach, które były powodem wytoczenia pierwszej sprawy rozwodowej. W ponownym procesie o rozwód strony muszą więc wykazać, że od czasu oddalenia pierwszego powództwa nastąpiła zmiana stanu faktycznego, np. że z powodu upływu czasu rozkład pożycia małżeńskiego pogłębił się lub ustała przesłanka negatywna dobra małoletniego dziecka. Podczas ponownego rozpatrywania sprawy sąd ocenia całokształt stanu faktycznego, a więc nie tylko nowe okoliczności, ale także te istniejące w chwili wydania wyroku w poprzedniej sprawie.

Ustalenie władzy rodzicielskiej

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw, których przedmiotem jest ustalenie władzy rodzicielskiej. Orzeczenia dotyczące władzy rodzicielskiej występują w przypadku, gdy małżonkowie mają wspólne, małoletnie dzieci. Podobnie jak orzeczenie o winie, rozstrzygnięcie zapada z urzędu. Sąd rozstrzyga, w jaki sposób sprawowana będzie władza rodzicielska – czy pozostawi ją obydwojgu rodzicom, czy zawiesi, ograniczy lub pozbawi jej jednego lub obojga z nich. Sąd wydaje również orzeczenie w sprawie alimentów. Małżonkowie mogą przedstawić sądowi porozumienie dotyczące sprawowania przez nich władzy rodzicielskiej, podziału kosztów wychowania dziecka oraz sposobu utrzymywania kontaktów – sąd może takie porozumienie uwzględnić, jeśli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Podział majątku na wniosek małżonków

Podział majątku wspólnego sąd orzeka na wniosek małżonków, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Takie orzeczenie przyspiesza stabilizację stosunków majątkowych między małżonkami po rozwodzie, jeśli nie ma między nimi sporów dotyczących składu majątku, jego podziału oraz wysokości udziałów. Skuteczność takiego orzeczenia jest zawieszona do czasu uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Podział majątku dokonany może zostać dopiero wtedy, ponieważ dopiero w momencie ustania małżeństwa ustaje ustawowa wspólność majątkowa.

Prowadzenie spraw rozwodowych

Białystok to miasto wojewódzkie, w którym zlokalizowany jest nie tylko Sąd Okręgowy, ale także Sąd Rejonowy i Apelacyjny. W mieście posiadającym tak wielu mieszkańców zlokalizowanych jest wiele kancelarii adwokackich, a sprawy rozwodowe toczą się bardzo często. Kancelaria Adwokacka Marcin Borys w Białymstoku ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym spraw rozwodowych. Adwokat Marcin Borys pozostaje w stałym kontakcie z klientem, na każdym etapie sprawy informuje o jej postępach, wyznaczonych terminach rozpraw oraz planowanych czynnościach.

Koszt udziału adwokata w postępowaniu rozwodowym

Koszt udziału adwokata w postępowaniu rozwodowym ustalany jest indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Istotne kwestie, które mają wpływ na cenę usług adwokackich, to m.in. czy rozwód ma być z orzeczeniem o winie, czy bez orzeczenia o winie, czy małżonkowie mają wspólne, małoletnie dzieci i czy w związku z tym rozstrzygane będą kwestie związane z władzą rodzicielską, kontaktami z dzieckiem oraz alimentami, czy rozstrzygany jest również podział majątku wspólnego małżonków. Cena usług uzależniona jest także od konieczności dojazdu adwokata poza granice miasta Białystok na rozprawy sądowe oraz na spotkania z klientem poza siedzibą kancelarii. Kancelaria Adwokacka Marcin Borys w Białymstoku po wstępnej analizie sprawy wskaże wysokość honorarium i ewentualne koszty dojazdu do klienta na terenie miasta lub poza Białystok.

Koszty sądowe w sprawach rozwodowych

Honorarium nie uwzględnia ewentualnych kosztów sądowych w sprawach rozwodowych. Adwokat każdorazowo bada możliwość zwolnienia klienta z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, o ile istnieją przesłanki do skorzystania przez klienta z takiego zwolnienia. Adwokat Marcin Borys dokłada wszelkich starań, by każdy klient opuścił kancelarię z niezbędną wiedzą i odpowiedziami na nurtujące pytania w kwestiach prawnych.

 

 

 

Kontakt:

Kancelaria Adwokacka Marcin Borys

ul. Hetmańska 25, Białystok

 

 

Adres kancelarii

Hetmańska 25, 15-727 Białystok

Godziny otwarcia

Poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00