Strona główna » Rozwód

Rozwód

 

Rozwód to instytucja prawna pozwalająca na rozwiązanie małżeństwa za życia małżonków – uzyskanie rozwodu skutkuje więc ustaniem małżeństwa.

Rozwody to rodzaj spraw sądowych, w których pomoc adwokata jest niezbędna, nie tylko w przypadku konfliktu między małżonkami. Zwrócenie się do kancelarii adwokackiej umożliwi najszybszy przebieg postępowania sądowego, adwokat odpowie na wszelkie pytania i rozwieje wątpliwości klienta, pomoże w skompletowaniu niezbędnych dokumentów i wyjaśni wszystkie, czasami niejasne, elementy postępowania rozwodowego.

Kancelaria Adwokacka Marcin Borys prowadzi sprawy na terenie całej Polski, nie tylko w mieście Białystok, gdzie znajduje się nasza siedziba. Adwokat Marcin Borys indywidualnie podchodzi do każdego klienta i dokłada starań, by współpraca przebiegła jak najlepiej – możliwe są również w sprawach pilnych, po wcześniejszym tego ustaleniu, spotkania poza siedzibą kancelarii lub poza godzinami pracy kancelarii.

Kancelaria Adwokacka Marcin Borys (Białystok, ul. Hetmańska 25) w ramach swojej działalności prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym między innymi sprawy rozwodowe. Kancelaria Adwokacka Marcin Borys oferuje porady prawne, sporządzanie opinii prawnych, prowadzenie spraw rozwodowych, udział w postępowaniu mediacyjnym czy udział w negocjacjach między małżonkami. Adwokat Marcin Borys posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych, a także innych spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Aby orzeczenie rozwodu było możliwe, musi wystąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że między współmałżonkami zanikły wszelkie więzi (fizyczne, psychiczne, gospodarcze) i że nie widzą oni szans na ich ponowne powstanie.

Sąd w sprawie rozwodowej, po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy i zbadaniu przesłanek, orzeka o rozwodzie lub oddala powództwo. Pozew o rozwód wnosi się do sądu okręgowego, który w Białymstoku znajduje się przy ul Marii Skłodowskiej Curie.

W toku sprawy rozwodowej sąd może skierować strony do mediacji, jeśli uzna, że istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. Taka mediacja odbywa się przed niezależnym mediatorem (który może zostać wskazany przez strony, a jeśli tego nie zrobią, wyznaczony przez sąd) i jest dobrowolna. Sąd informowany jest wyłącznie o podjętych przez strony ustaleniach, nie uzyskuje informacji o zaangażowaniu stron w mediację i ich dyskusji.

Orzeczenie o rozwodzie jest skuteczne erga omnes – od dnia uprawomocnienia się orzeczenia ustaje małżeństwo, a małżonkowie stają się osobami stanu wolnego. Mogą zawrzeć nowe małżeństwo, a jeśli zmienili nazwisko na nazwisko współmałżonka, mogą wrócić do nazwiska poprzedniego. Rozwód powoduje automatyczne ustanie ustawowej wspólności majątkowej małżonków – podział majątku w wyroku rozwodowym następuje na wniosek jednego z małżonków.

Poza orzeczeniem rozwodu w wyroku znajdują się także inne rozstrzygnięcia – obowiązkowo, z urzędu, o tym, kto ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego jeśli nie żądano wydania wyroku bez orzekania o winie za rozkład pożycia, a także, jeśli rozwodzący się małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, o władzy rodzicielskiej nad nimi, kontaktach i alimentach oraz, jeśli jest to niezbędne, o sposobie czasowego korzystania z wspólnego mieszkania. Na żądanie jednego z małżonków sąd może także orzec o eksmisji współmałżonka ze wspólnego mieszkania, podział majątku wspólnego oraz o alimentach na rzecz jednego z małżonków, a na zgodny wniosek obydwu stron – sąd może dokonać podziału wspólnego majątku małżonków .

Orzeczenie, kto ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego jest istotne, ponieważ może mieć wpływ na dalsze rozstrzygnięcia (takie jak ustalenie alimentów na rzecz jednego z małżonków), a nawet na samo orzeczenie rozwodu. Tą kwestię rozstrzyga się tylko w wyroku rozwodowym – nie można do niej wrócić później. Sąd może orzec o winie jednego z małżonków lub obydwojga, a także stwierdzić, że żaden z nich winy nie ponosi. Małżonkowie mogą również zgodnie żądać zaniechania ustalenia winy rozkładu pożycia małżeńskiego i taki wniosek jest dla sądu orzekającego rozwód wiążący.

W niektórych przypadkach ponoszenie przez jednego ze współmałżonków winy może zapobiec orzeczeniu rozwodu w ogóle – dzieje się tak wtedy, gdy pozew o rozwód złoży małżonek wyłącznie winny, a drugi z małżonków nie ponosi żadnej winy za rozkład pożycia. Rozwód może zostać orzeczony jedynie w sytuacji, gdy małżonek nieponoszący winy wyrazi zgodę na rozwód. Taka zgoda musi istnieć w chwili wyrokowania – jeżeli zostanie złożona wcześniej, a potem cofnięta, to rozwód nie może zostać orzeczony. Rozwód w przypadku żądania go przez małżonka wyłącznie winnego jest również możliwy, jeśli sąd uzna, że w konkretnych okolicznościach odmowa jego orzeczenie będzie sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Sąd wydaje orzeczenie oddalające powództwo, jeżeli nie została spełniona przesłanka rozwodu – trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego – lub gdy takie orzeczenie byłoby niekorzystne ze względu na dobro wspólnych małoletnich dzieci lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Małżonkowie nie mogą wnieść pozwu opartego na tych samych okolicznościach, które były powodem wytoczenia pierwszej sprawy rozwodowej. W ponownym procesie o rozwód strony muszą więc wykazać, że od czasu oddalenia pierwszego powództwa nastąpiła zmiana stanu faktycznego, np. że z powodu upływu czasu rozkład pożycia małżeńskiego pogłębił się lub ustała przesłanka negatywna dobra małoletniego dziecka. Podczas ponownego rozpatrywania sprawy sąd ocenia całokształt stanu faktycznego, a więc nie tylko nowe okoliczności, ale także te istniejące w chwili wydania wyroku w poprzedniej sprawie.

Orzeczenia dotyczące władzy rodzicielskiej występują w przypadku, gdy małżonkowie mają wspólne, małoletnie dzieci. Podobnie jak orzeczenie o winie, rozstrzygniecie zapada z urzędu. Sąd rozstrzyga, w jaki sposób sprawowana będzie władza rodzicielska – czy pozostawi ją obydwojgu rodzicom, czy zawiesi, ograniczy lub pozbawi jej jednego lub obojga z nich, czy może ograniczy władze jednego z rodziców do określonych obowiązków lub uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Małżonkowie mogą przedstawić sądowi porozumienie dotyczące sprawowania przez nich władzy rodzicielskiej i sposobu utrzymywania kontaktów – sąd może takie porozumienie uwzględnić, jeśli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W takim porozumieniu można także zawrzeć propozycję podziału kosztów wychowania dziecka.

Sąd orzeka także o obowiązku alimentacyjnym każdego z rozwiedzionych małżonków względem ich małoletnich dzieci. Orzeczenie określa konkretne kwoty które rodzic obowiązany jest łożyć na utrzymanie wspólnego dziecka.

Alimentów dla wspólnego dziecka nie można się zrzec – są one niezależne od winy lub woli jednego lub obojga z małżonków.

Sąd orzeka także o kontaktach rodziców z dzieckiem, może jednak zaniechać takiego orzeczenia na zgodny wniosek współmałżonków.

Podział majątku wspólnego sąd orzeka na wniosek jednego z małżonków, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Takie orzeczenie przyspiesza stabilizację stosunków majątkowych między małżonkami po rozwodzie, jeśli nie ma między nimi sporów dotyczących składu majątku, jego podziału oraz wysokości udziałów. Skuteczność takiego orzeczenia jest zawieszona do czasu uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Podział majątku dokonany może zostać dopiero wtedy, ponieważ dopiero w momencie ustania małżeństwa ustaje ustawowa wspólność majątkowa.

Na żądanie jednego z małżonków sąd może także zasądzić alimenty od drugiego współmałżonka. Istnieją dwa rodzaje takich alimentów – zwykły obowiązek alimentacyjny, który powstaje, kiedy małżonek wnioskujący o alimenty znajdzie się w stanie niedostatku, oraz tzw. szerszy obowiązek alimentacyjny, który obciąża małżonka, który swoim działaniem spowodował rozkład pożycia i orzeczono rozwód z jego winy – takie alimenty przysługują niewinnemu małżonkowi, jeśli sąd ustali, że rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej.

Białystok to miasto wojewódzkie, w którym zlokalizowany jest nie tylko Sąd Okręgowy ale także Sąd Rejonowy i Apelacyjny. W mieście posiadającym tak wielu mieszkańców zlokalizowanych jest wiele kancelarii adwokackich, a sprawy rozwodowe toczą się bardzo często. Kancelaria Adwokacka Marcin Borys w Białymstoku posiada niezbędne doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym spraw rozwodowych. Adwokat Marcin Borys pozostaje w stałym kontakcie z klientem, na każdym etapie sprawy informuje o jej postępach, wyznaczonych terminach rozpraw oraz planowanych czynnościach.

Cennik usług adwokat ustala indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania sprawy – czy jest to rozwód z orzeczeniem o winie czy rozwód bez orzeczenia o winie, czy małżonkowie mają wspólne, małoletnie dzieci i czy w związku z tym rozstrzygane będą kwestie związane z władzą rodzicielską, kontaktami z dzieckiem oraz alimentami, czy rozstrzygany jest również podział majątku wspólnego małżonków. Cena uzależniona jest także od konieczności dojazdu adwokata poza granice miasta Białystok na rozprawy sądowe oraz na spotkania z klientem poza siedzibą kancelarii, która znajduje się przy ulicy Hetmańskiej 25 w Białymstoku. Celem ustalenia szczegółów związanych z odpłatnością za sprawę, wyceny konkretnej sprawy lub kosztów dojazdu do klienta poza Białystok prosimy o kontakt. Kancelaria Adwokacka Marcin Borys w Białymstoku po wstępnej analizie sprawy wskaże wysokość honorarium i ewentualne koszty dojazdu do klienta na terenie miasta lub poza Białystok. Honorarium nie uwzględnia ewentualnych kosztów sądowych (np. założenie pozwu rozwodowego wymaga uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł). Adwokat każdorazowo bada możliwość zwolnienia klienta z obowiązku kosztów sądowych, o ile istnieją przesłanki do skorzystania przez klienta z takiego zwolnienia.

Kancelaria Adwokacka Marcin Borys zachęca do kontaktu w celu umówienia spotkania w dogodnym dla klienta terminie. O kontakt prosimy również przed wizytą w kancelarii w Białymstoku – umożliwi to przygotowanie się do udzielenia porady prawnej, przekazane zostaną także informacje dotyczące niezbędnych dokumentów, które klient powinien przygotować na spotkanie, tak, aby pomoc prawna mogła zostać udzielona jak najszybciej i w sposób jak najbardziej rzetelny. Adwokat Marcin Borys dokłada wszelkich starań, by każdy klient opuścił kancelarię z niezbędną wiedzą i odpowiedziami na wszelkie pytania.

Kontakt:

Kancelaria Adwokacka Marcin Borys

ul. Hetmańska 25, Białystok

Adres kancelarii

Hetmańska 25, 15-727 Białystok

Godziny otwarcia

Poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00